Salı, Ocak 31, 2023

Felsefi Düşüncenin Özellikleri | Felsefi Düşünce Nedir?

Felsefi Düşüncenin Özellikleri Nelerdir?

Felsefi düşüncenin özellikleri; bilgi, insan yaşamını sürdürmenin önde gelen varoluş koşullarından biridir ve binlerce yıllık insan faaliyetinin ürünüdür. Bu durum; Farklı yaşam katmanları, uzmanlık alanı bilgisinin bazı ortak özelliklere ve sürekliliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Kesin bir sınıflandırma mümkün olmamakla birlikte, felsefi düşünme biçimine atfedilen başlıca ortak özellikler; sorgulayan (problem odaklı), merak eden, şüpheci, eleştirel, refleksif, birikimli ilerleme, rasyonel (sebep temelli) şeklindedir. , sistematik olma, tutarlı olma ve evrensel olma (Şekil 1.5).

felsefi düşüncenin özellikleri
felsefi düşüncenin özellikleri

Sorgulama:   Felsefi düşüncenin en önemli ve ayırt edici özelliği sorgulayıcı olmasıdır. Felsefede bir problemi çözmenin ilk adımı soru sormaktır. sorgulama; Sistematik olarak sorular sorarak hakikati anlama ve ulaşma çabasıdır. Sokrates’e göre hayatın anlamı ve değeri, sorgulanmasıyla başlar.

Merak etmeyin:   Merak, insanı yeni arayışlara sevk eden ruh halidir. Merak etmek; Bilimin ve felsefenin temelinde yatan zihni harekete geçiren bilme arzusudur. Meraklı kişi, bu merak sayesinde sorgulamaya ve gerçeğe ulaşmaya çalışır. Felsefede merak, hayatı bilmek istemek ve onu anlamaya çalışmak olarak anlaşılabilir.

Şüphe etmeyin:   Felsefi şüphe, yeni sorulara kapı açar ve dünyaya farklı bir bakış açısı geliştirmenizi sağlar. Bir düşünceyi körü körüne kabul etmek, felsefeye uymayan bir tavırdır. Felsefi tutum, bilginin zihinsel kontrole tabi tutulmadıkça ve mantıklı olmadıkça doğru kabul edilmemesidir. Bu nedenle ilk adım şüphe etmektir. Felsefi şüphenin belirli bir amacı ve sistemi vardır, rastgele değildir.

Şaşkınlık:   Felsefede şaşkınlık, şaşkınlık duygusundan daha fazlasını ifade eder. Filozof dünyayı her zamanki gibi kabul etmez. Alışkanlıkların ve varsayımların etkisiyle dünya çoğu insan için sürpriz değildir. Her şeyi olduğu gibi kabul etmek bir sorun gibi görünmüyor ama filozof için durum böyle değil. Bir filozof, her şeyi ilk kez gördüğü gerçeğine şaşırabilecek bir kişidir. Felsefe bu yönüyle sıradan düşüncelerden ayrılır. Dünyaya yeni bir gözle bakmanın ilk adımı hayrettir. Şaşıran kişi merak eder ve araştırmaya başlar.

Aşamalı ilerleme:   Felsefe ilk ortaya çıktığından beri filozoflar benzer sorulara farklı cevaplar vermişlerdir. Stacked, felsefi düşüncenin birbirini etkileyen ve birlikte ilerleyen bir niteliğe sahip olduğunu ifade eder. Bu ilerleme bilimdeki gibi nicel bir birikim değildir. Felsefi düşünce; bilim,  sanat  ve çok daha fazlası. Birbirlerini etkileyen filozoflar ortak bilgi birikimine katkıda bulunmuşlardır.

Eleştiricilik:   Eleştirellik, herhangi bir düşünceyi veya görüşü ele alırken bir zihni olduğu gibi kabul etmek yerine onu filtrelemektir. Kritik düşünce; Akıl yürütme, analiz ve değerlendirme süreçleriyle oluşturulmuş bir düşünme biçimidir. Bir problem ele alınırken bir takım testlere tabi tutulması, oluşturan bütünün parçalanması ve iyi ve kötü yönleri ortaya konularak değerlendirilmesi eleştirel olmanın temel unsurları olarak ifade edilebilir.

Yansıma :   Yansıma, düşüncenin kendisine veya başka bir düşünceye yansımasıdır, düşünce ise herhangi bir nesneye veya duruma yönlendirilebilir. Bir ağacı düşünmek yansıma değildir. Ancak ağacı algılamak ve ağaç fikrinin ne olduğunu düşünmek yansımadır. Mevcut bilgi, sanat ve görüş üzerine düşünceler de düşünümsel olarak kabul edilebilir.

Rasyonel olmak :   Rasyonel olmak, rasyonel veya rasyonel olmak demektir. Felsefe, konu ve yöntem açısından zihinsel bir çabadır. Akılcı olmak aynı zamanda felsefenin sadece zihinsel bir faaliyet olmayıp akıl ve muhakeme ilkelerine de uyması anlamına gelir.

Sistematik:   Felsefi düşünce, organize edilmiş tutarlı bir yapıya sahiptir. Düşüncelerini bu yapı içinde ifade eden filozof, kendi sistemini kurar ve düşünceleri için bir açıklama modeli oluşturur. Bu modeldeki fikirler kademeli ve birbirine bağlıdır. Bu bağ, bütüncül bir görüşün temelini oluşturur.

Tutarlılık:   Felsefi düşüncede tutarlılık, düşünce basamaklarının karşıt düşünceleri barındırarak birbiriyle çelişmemesi, yani uygun olmasıdır. Her felsefi düşünceyi olgusal anlamda kanıtlamak mümkün olmadığından değerlendirme daha çok felsefi düşüncenin iç tutarlılığı hakkında olacaktır. Bir görüşü oluşturan temel düşünce basamaklarının tutarlılığı birbiriyle çelişmez veya uyumludur.

Evrensellik:   Çağı aşan ve herkes için geçerli olan felsefi problemlerin durumu. Felsefenin tüm insanlığın sorunlarıyla ilgilenmesi ve felsefi birikimin birçok medeniyetin ortak katkılarıyla oluşması onu evrensel bir değer haline getirmektedir. Felsefede cevaplardan çok soruların evrenselliğinden bahsetmek mümkündür.

Felsefi Düşünce Nedir?

Bir şeyin ne olduğunu öğrendikten sonra, ne olmadığı hakkında çıkarımlarda bulunmak da öğretici olabilir. Bu anlamda felsefi olmayan düşünme biçimleri nelerdir sorusuna verilecek cevaplar nelerdir? Ol ayırt edici olacaktır. Sorgulamaya ve temellendirmeye dayanmayan, doğru bilgiyi ya da doğru eylemi aramayan anlık düşünceler; örneğin günlük çıkarlar için akıl yürütme, bir olaya ani tepkiler, dürtülere dayalı dürtüler, hayal edilmemiş rüyalar, basit inançlar veya önyargılar felsefi düşünce olarak kabul edilmez.

Felsefenin ne olduğunu anlamak için yakın düşüncelere yani doğa ve beşeri bilimlere, matematik ve sanatla ilişkilendirdikleri veya farklılaştırdıkları konulara bakmak gerekir. Elbette bilimsel bilgi, araştırmacının, şair şairin, teknik bilgi teknisyeninin eseridir. Bilimler belirli bir konuyla ilgilenir, belirli bir konu. Bilim; duygu ve kanaatlerden, gözlem ve deneyime dayalı bulgularına ve bunları kanıtlamaya dayalı özerk “nesnel” çalışmaya dayanır. Sanatsal düşünme aynı zamanda sanatçının duygu ve düşüncelerinin merkezde olduğu dili, anlatımı ve özgün ürünleri destekleyen düşünme biçimidir. Bu düşünme biçimleri doğrudan felsefi düşünme biçimleri olmasa da bilgi alanları ne kadar çeşitlenirse bilgi de o kadar artar,

Felsefe bilime ve sanata katkıda bulunur. Şiir, teknik bilgi ve bilim fikri; felsefi bakış açısı. Ayrıca şiirde “filozof şair-şair filozof” veya şiir felsefesinde şiir-felsefe mümkündür, ancak şiir veya felsefe farklı etkinlik biçimleridir. Şiir “Bilim kendin bilmektir” dediğin zaman veya bilim adamları “Sayı nedir?” diye sorduğunda, “Yaptığım şeyin anlamı nedir? Düşünme, bu tutumlardaki düşünce tarzı, şiirsel veya bilimsel olmaktan çok felsefi düşünmedir. Bilim, sanat ve felsefe indirgenemese de birbirlerini desteklerler.

İnsan için önemli olan sadece felsefe okuyup felsefe bilmek değil, felsefe yapmak, felsefi davranabilmek ya da felsefi bir tavır benimsemektir. Felsefe yapmak felsefi düşünmeyi gerektirir.

Felsefi düşünceyi özümsemiş kişilerin sadece ağaçları değil ormanları da görebildikleri ilk bilgilerle yetinmedikleri, ileriye ve arka plana bakabildikleri, yüzeysel düşünemedikleri ve konulara nüfuz edebildikleri düşünülmektedir.

Felsefi düşüncenin özelliklerinden bir tanesi, insanın merak ve merakına bağlı olarak soru sormanın bir sonucu olup, insan ve insan hayatı ile ilgili problemlere karşı eleştirel ve sorgulayıcı bir düşünme şeklidir. Felsefi düşünceyi benimseyenler, dogmatizmi aşan, önyargısız ve olaylara geniş açıdan bakan kişilerdir.

Maddeler Halinde Felsefi Düşüncenin Özellikleri 

  • Felsefi düşüncenin özellikleri arasında soruların cevaplardan daha önemli olması bulunuyor. Çünkü felsefede verilen cevaplar kesin ve kesin cevaplar değildir. Bu nedenle bu soruların cevap arayışı her zaman kesintisiz olarak devam etmektedir.
  • Felsefi düşüncenin özellikleri arasında,  refleksif bir   düşüncedir (  Refleks  düşünce, düşüncenin kendi üzerine yansımasıdır). Başka bir deyişle, felsefi düşünme sadece tek taraflı düşünme değildir. Aynı zamanda sorgulamanın kendisini veya sorgulamanın sonucunu sorgulamaktır. Bu iki yönlü bir düşüncedir.
  • Felsefi düşüncenin özelliklerinden bir başkası, eleştirel ve sorgulayıcı bir düşünce biçimi olmasıdır.
  • Felsefi düşüncenin özelliklerinin başındaakla dayalı bir düşünce olması vardır. Felsefi düşüncede ileri sürülen önermelerin doğrulanması veya yanlışlanması mümkün değildir. Çünkü önermeler bilimde olduğu gibi gerçeklerle sınanarak doğrulanamaz. Felsefi düşüncede öne sürülen önermelerin kendi içinde tutarlı olması aranır.
  • Felsefi düşüncenin özelliklerinden biri detemellendirmeye dayalı bir düşüncedir.
  • Felsefi düşüncenin analiz ve sentez gibi işlevleri vardır.
  • Her felsefi düşünce,   o düşünceyi ortaya atan filozofun özgün görüşüdür. Bu nedenle felsefi düşünce özneldir.
  • Her şey felsefenin konusudur. Bu nedenle felsefi düşünce, konuları itibariyle evrensel bir düşüncedir.

Bir önceki makale: Epistemoloji nedir?


Felsefi Düşüncenin ÖzellikleriFelsefi Düşüncenin Nitelikleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Yazılar

Epistemoloji Nedir Felsefe? Bilgi Felsefesi Nedir?

Epistemoloji nedir? Epistemoloji, iki Yunanca kelimeden oluşur - episteme (bilmek) ve logos (çalışma). Kombine edildiğinde. Bilgi teorilerinin incelenmesi anlamına gelir. Epistemoloji veya bazen adlandırıldığı gibi...

Benjamin Franklin’in Hayatı | Benjamin Franklin Kimdir?

Benjamin Franklin  Kimdir? (1706-1790) Benjamin Franklin'in bir merak konusu olarak ele aldığı elektriği bilimin bir konusuna çevirdiği söylenir. Franklin kuşkusuz...

Mektup Nasıl Yazılır? Mektup Zarfı Nasıl Yazılır?

Mektup Nasıl Yazılır? Mektup yazmak istiyorsunuz ancak nasıl ve nereden başlamanız gerektiğini bilemiyorsunuz. Gelin birlikte bakalım. Günümüzde, iletişim için birçok...

Sizin İçin Seçtiklerimiz